SQL Server’da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

Herkese merhaba,

Bu yazıda sizlere SQL Server’da Server’lar arasında kullanıcı adı ve şifre taşıma işlemlerinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim.

İlk olarak bu işlem neden önemli ona değinelim.

Bazı durumlarda kullanıcıları görebilsek bile şifrelerini bilmiyor veya herhangi bir yerden bulamıyor olabiliriz. Şifresini değiştirme durumda uygulama tarafında değişiklik yapılması da gerekebilir.

Bu işlem için hazırlanmış bir script var. Siz de bu scripti kullanarak kullanıcıların yedeğini  problemsiz bir şekilde alıp taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

USE master;
GO
IF OBJECT_ID('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
  DROP PROCEDURE sp_hexadecimal;
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue VARBINARY(256),
  @hexvalue VARCHAR(514) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue VARCHAR(514);
DECLARE @i INT;
DECLARE @length INT;
DECLARE @hexstring CHAR(16);
SELECT @charvalue = '0x';
SELECT @i = 1;
SELECT @length = DATALENGTH(@binvalue);
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF';
WHILE (@i <= @length)
BEGIN
  DECLARE @tempint INT;
  DECLARE @firstint INT;
  DECLARE @secondint INT;
  SELECT @tempint = CONVERT(INT, SUBSTRING(@binvalue, @i, 1));
  SELECT @firstint = FLOOR(@tempint / 16);
  SELECT @secondint = @tempint - (@firstint * 16);
  SELECT @charvalue = @charvalue + SUBSTRING(@hexstring, @firstint + 1, 1) + SUBSTRING(@hexstring, @secondint + 1, 1);
  SELECT @i = @i + 1;
END;

SELECT @hexvalue = @charvalue;
GO

IF OBJECT_ID('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
  DROP PROCEDURE sp_help_revlogin;
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL
AS
DECLARE @name sysname;
DECLARE @type VARCHAR(1);
DECLARE @hasaccess INT;
DECLARE @denylogin INT;
DECLARE @is_disabled INT;
DECLARE @PWD_varbinary VARBINARY(256);
DECLARE @PWD_string VARCHAR(514);
DECLARE @SID_varbinary VARBINARY(85);
DECLARE @SID_string VARCHAR(514);
DECLARE @tmpstr VARCHAR(1024);
DECLARE @is_policy_checked VARCHAR(3);
DECLARE @is_expiration_checked VARCHAR(3);

DECLARE @defaultdb sysname;

IF (@login_name IS NULL)
  DECLARE login_curs CURSOR FOR
  SELECT p.sid,
      p.name,
      p.type,
      p.is_disabled,
      p.default_database_name,
      l.hasaccess,
      l.denylogin
  FROM sys.server_principals p
    LEFT JOIN sys.syslogins l
      ON (l.name = p.name)
  WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' )
     AND p.name <> 'sa';
ELSE
  DECLARE login_curs CURSOR FOR
  SELECT p.sid,
      p.name,
      p.type,
      p.is_disabled,
      p.default_database_name,
      l.hasaccess,
      l.denylogin
  FROM sys.server_principals p
    LEFT JOIN sys.syslogins l
      ON (l.name = p.name)
  WHERE p.type IN ( 'S', 'G', 'U' )
     AND p.name = @login_name;
OPEN login_curs;

FETCH NEXT FROM login_curs
INTO @SID_varbinary,
   @name,
   @type,
   @is_disabled,
   @defaultdb,
   @hasaccess,
   @denylogin;
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
  PRINT 'No login(s) found.';
  CLOSE login_curs;
  DEALLOCATE login_curs;
  RETURN -1;
END;
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script ';
PRINT @tmpstr;
SET @tmpstr = '** Generated ' + CONVERT(VARCHAR, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */';
PRINT @tmpstr;
PRINT '';
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
  IF (@@fetch_status <> -2)
  BEGIN
    PRINT '';
    SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name;
    PRINT @tmpstr;
    IF (@type IN ( 'G', 'U' ))
    BEGIN -- NT authenticated account/group

      SET @tmpstr
        = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(@name) + ' FROM WINDOWS WITH DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']';
    END;
    ELSE
    BEGIN -- SQL Server authentication
      -- obtain password and sid
      SET @PWD_varbinary = CAST(LOGINPROPERTY(@name, 'PasswordHash') AS VARBINARY(256));
      EXEC sp_hexadecimal @PWD_varbinary, @PWD_string OUT;
      EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary, @SID_string OUT;

      -- obtain password policy state
      SELECT @is_policy_checked = CASE is_policy_checked
                      WHEN 1 THEN
                        'ON'
                      WHEN 0 THEN
                        'OFF'
                      ELSE
                        NULL
                    END
      FROM sys.sql_logins
      WHERE name = @name;
      SELECT @is_expiration_checked = CASE is_expiration_checked
                        WHEN 1 THEN
                          'ON'
                        WHEN 0 THEN
                          'OFF'
                        ELSE
                          NULL
                      END
      FROM sys.sql_logins
      WHERE name = @name;

      SET @tmpstr
        = 'CREATE LOGIN ' + QUOTENAME(@name) + ' WITH PASSWORD = ' + @PWD_string + ' HASHED, SID = '
         + @SID_string + ', DEFAULT_DATABASE = [' + @defaultdb + ']';

      IF (@is_policy_checked IS NOT NULL)
      BEGIN
        SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_POLICY = ' + @is_policy_checked;
      END;
      IF (@is_expiration_checked IS NOT NULL)
      BEGIN
        SET @tmpstr = @tmpstr + ', CHECK_EXPIRATION = ' + @is_expiration_checked;
      END;
    END;
    IF (@denylogin = 1)
    BEGIN -- login is denied access
      SET @tmpstr = @tmpstr + '; DENY CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME(@name);
    END;
    ELSE IF (@hasaccess = 0)
    BEGIN -- login exists but does not have access
      SET @tmpstr = @tmpstr + '; REVOKE CONNECT SQL TO ' + QUOTENAME(@name);
    END;
    IF (@is_disabled = 1)
    BEGIN -- login is disabled
      SET @tmpstr = @tmpstr + '; ALTER LOGIN ' + QUOTENAME(@name) + ' DISABLE';
    END;
    PRINT @tmpstr;
  END;

  FETCH NEXT FROM login_curs
  INTO @SID_varbinary,
     @name,
     @type,
     @is_disabled,
     @defaultdb,
     @hasaccess,
     @denylogin;
END;
CLOSE login_curs;
DEALLOCATE login_curs;
RETURN 0;
GO

Yukarıdaki scripti çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecek.

SQL Server'da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

Bu ekranı başarılı bir şekilde gördü iseniz sıra geldi sonuçları almaya. Aşağıdaki prosedürü çalıştırıyoruz.

EXEC sp_help_revlogin

Sonucu aşağıda görmektesiniz.

SQL Server'da Server’lar Arasında Kullanıcı Adı ve Şifre Taşıma

Yukarıda Messages kısmında çıkan yazıların hepsini kopyaladıktan sonra not defteri ya da word dosyanıza kaydediyorsunuz. Not defteri tavsiyemdir.

Not : Lütfen buradaki kaydetme işlemini unutmayın. Sorumluluk tamamen size aittir. Bu tarz işlemlerin geri dönüşü olmuyor çünkü.

Serverlar arası taşıma işlemi yapıldığında not defterine yapıştırmış olduğunuz kodları çalıştırırsanız ilgili kullanıcılar şifreleri ile oluşacaktır.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

366 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!