SQL Server’da Tablo Scriptini Oluşturmak

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tablo scriptini oluşturma ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda seçtiğiniz bir tablonun scriptini kod ile oluşturmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

DECLARE @TabloAdi sysname;
SELECT @TabloAdi = 'dbo.Products';

DECLARE @object_name sysname,
    @object_id INT;

SELECT @object_name = '[' + s.name + '].[' + o.name + ']',
    @object_id = o.[object_id]
FROM sys.objects o WITH (NOWAIT)
  JOIN sys.schemas s WITH (NOWAIT)
    ON o.[schema_id] = s.[schema_id]
WHERE s.name + '.' + o.name = @TabloAdi
   AND o.[type] = 'U'
   AND o.is_ms_shipped = 0;

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = N'';
WITH index_column
AS (SELECT ic.[object_id],
      ic.index_id,
      ic.is_descending_key,
      ic.is_included_column,
      c.name
  FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT)
    JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT)
      ON ic.[object_id] = c.[object_id]
        AND ic.column_id = c.column_id
  WHERE ic.[object_id] = @object_id),
   fk_columns
AS (SELECT k.constraint_object_id,
      cname = c.name,
      rcname = rc.name
  FROM sys.foreign_key_columns k WITH (NOWAIT)
    JOIN sys.columns rc WITH (NOWAIT)
      ON rc.[object_id] = k.referenced_object_id
        AND rc.column_id = k.referenced_column_id
    JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT)
      ON c.[object_id] = k.parent_object_id
        AND c.column_id = k.parent_column_id
  WHERE k.parent_object_id = @object_id)
SELECT @SQL
  = N'CREATE TABLE ' + @object_name + CHAR(13) + N'(' + CHAR(13)
   + STUFF(
  (
    SELECT CHAR(9) + ', [' + c.name + '] '
        + CASE
           WHEN c.is_computed = 1 THEN
             'AS ' + cc.[definition]
           ELSE
             UPPER(tp.name)
             + CASE
                WHEN tp.name IN ( 'varchar', 'char', 'varbinary', 'binary', 'text' ) THEN
                  '(' + CASE
                       WHEN c.max_length = -1 THEN
                         'MAX'
                       ELSE
                         CAST(c.max_length AS VARCHAR(5))
                     END + ')'
                WHEN tp.name IN ( 'nvarchar', 'nchar', 'ntext' ) THEN
                  '(' + CASE
                       WHEN c.max_length = -1 THEN
                         'MAX'
                       ELSE
                         CAST(c.max_length / 2 AS VARCHAR(5))
                     END + ')'
                WHEN tp.name IN ( 'datetime2', 'time2', 'datetimeoffset' ) THEN
                  '(' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
                WHEN tp.name = 'decimal' THEN
                  '(' + CAST(c.[precision] AS VARCHAR(5)) + ',' + CAST(c.scale AS VARCHAR(5)) + ')'
                ELSE
                  ''
              END + CASE
                   WHEN c.collation_name IS NOT NULL THEN
                     ' COLLATE ' + c.collation_name
                   ELSE
                     ''
                 END + CASE
                      WHEN c.is_nullable = 1 THEN
                        ' NULL'
                      ELSE
                        ' NOT NULL'
                    END + CASE
                         WHEN dc.[definition] IS NOT NULL THEN
                           ' DEFAULT' + dc.[definition]
                         ELSE
                           ''
                       END
             + CASE
                WHEN ic.is_identity = 1 THEN
                  ' IDENTITY(' + CAST(ISNULL(ic.seed_value, '0') AS CHAR(1)) + ','
                  + CAST(ISNULL(ic.increment_value, '1') AS CHAR(1)) + ')'
                ELSE
                  ''
              END
         END + CHAR(13)
    FROM sys.columns c WITH (NOWAIT)
      JOIN sys.types tp WITH (NOWAIT)
        ON c.user_type_id = tp.user_type_id
      LEFT JOIN sys.computed_columns cc WITH (NOWAIT)
        ON c.[object_id] = cc.[object_id]
          AND c.column_id = cc.column_id
      LEFT JOIN sys.default_constraints dc WITH (NOWAIT)
        ON c.default_object_id != 0
          AND c.[object_id] = dc.parent_object_id
          AND c.column_id = dc.parent_column_id
      LEFT JOIN sys.identity_columns ic WITH (NOWAIT)
        ON c.is_identity = 1
          AND c.[object_id] = ic.[object_id]
          AND c.column_id = ic.column_id
    WHERE c.[object_id] = @object_id
    ORDER BY c.column_id
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),
  1,
  2,
  CHAR(9) + ' '
       ) + ISNULL(
         (
           SELECT CHAR(9) + ', CONSTRAINT [' + k.name + '] PRIMARY KEY (' +
  (
    SELECT STUFF(
  (
    SELECT ', [' + c.name + '] ' + CASE
                      WHEN ic.is_descending_key = 1 THEN
                        'DESC'
                      ELSE
                        'ASC'
                    END
    FROM sys.index_columns ic WITH (NOWAIT)
      JOIN sys.columns c WITH (NOWAIT)
        ON c.[object_id] = ic.[object_id]
          AND c.column_id = ic.column_id
    WHERE ic.is_included_column = 0
       AND ic.[object_id] = k.parent_object_id
       AND ic.index_id = k.unique_index_id
    FOR XML PATH(N''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),
  1    ,
  2    ,
  ''
          )
  )            + ')' + CHAR(13)
           FROM sys.key_constraints k WITH (NOWAIT)
           WHERE k.parent_object_id = @object_id
              AND k.[type] = 'PK'
         ),
         ''
            ) + N')' + CHAR(13)
   + ISNULL(
    (
      SELECT
  (
    SELECT CHAR(13) + 'ALTER TABLE ' + @object_name + ' WITH' + CASE
                                    WHEN fk.is_not_trusted = 1 THEN
                                      ' NOCHECK'
                                    ELSE
                                      ' CHECK'
                                  END + ' ADD CONSTRAINT [' + fk.name
        + '] FOREIGN KEY(' + STUFF(
  (
    SELECT ', [' + k.cname + ']'
    FROM fk_columns k
    WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id]
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),
  1    ,
  2    ,
  ''
                     ) + ')' + ' REFERENCES [' + SCHEMA_NAME(ro.[schema_id]) + '].[' + ro.name
        + '] (' + STUFF(
  (
    SELECT ', [' + k.rcname + ']'
    FROM fk_columns k
    WHERE k.constraint_object_id = fk.[object_id]
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),
  1    ,
  2    ,
  ''
               ) + ')' + CASE
                      WHEN fk.delete_referential_action = 1 THEN
                        ' ON DELETE CASCADE'
                      WHEN fk.delete_referential_action = 2 THEN
                        ' ON DELETE SET NULL'
                      WHEN fk.delete_referential_action = 3 THEN
                        ' ON DELETE SET DEFAULT'
                      ELSE
                        ''
                    END + CASE
                         WHEN fk.update_referential_action = 1 THEN
                           ' ON UPDATE CASCADE'
                         WHEN fk.update_referential_action = 2 THEN
                           ' ON UPDATE SET NULL'
                         WHEN fk.update_referential_action = 3 THEN
                           ' ON UPDATE SET DEFAULT'
                         ELSE
                           ''
                       END + CHAR(13) + 'ALTER TABLE ' + @object_name + ' CHECK CONSTRAINT ['
        + fk.name + ']' + CHAR(13)
    FROM sys.foreign_keys fk WITH (NOWAIT)
      JOIN sys.objects ro WITH (NOWAIT)
        ON ro.[object_id] = fk.referenced_object_id
    WHERE fk.parent_object_id = @object_id
    FOR XML PATH(N''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
    ),
    ''
       )
   + ISNULL(
         (
  (
    SELECT CHAR(13) + 'CREATE' + CASE
                     WHEN i.is_unique = 1 THEN
                       ' UNIQUE'
                     ELSE
                       ''
                   END + ' NONCLUSTERED INDEX [' + i.name + '] ON ' + @object_name + ' (' + STUFF(
  (
    SELECT ', [' + c.name + ']' + CASE
                     WHEN c.is_descending_key = 1 THEN
                       ' DESC'
                     ELSE
                       ' ASC'
                   END
    FROM index_column c
    WHERE c.is_included_column = 0
       AND c.index_id = i.index_id
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),
  1    ,
  2    ,
  ''
                                                          )
        + ')' + ISNULL(CHAR(13) + 'INCLUDE (' + STUFF(
  (
    SELECT ', [' + c.name + ']'
    FROM index_column c
    WHERE c.is_included_column = 1
       AND c.index_id = i.index_id
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')               ,
  1            ,
  2            ,
  ''
                              ) + ')',
               ''
               ) + CHAR(13)
    FROM sys.indexes i WITH (NOWAIT)
    WHERE i.[object_id] = @object_id
       AND i.is_primary_key = 0
       AND i.[type] = 2
    FOR XML PATH(''), TYPE
  ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)')
         ),
         ''
       );

PRINT @SQL;
--EXEC sys.sp_executesql @SQL

Yukarıdaki kodu Northwind veritabanında Products tablosu için denedim. Siz kendi tablolarınız için de deneyebilirsiniz.

Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu göreceksiniz.

SQL Server'da Tablo Scriptini Oluşturmak

Görüldüğü üzere seçili tablo scripti oluşmuş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

272 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!