SQL Server’da Tüm Veritabanlarında Tablo Adı Aramak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da tüm veritabanlarında tablo adı arama kodları olacak

CREATE PROCEDURE SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA
@TableName VARCHAR(256)
AS
DECLARE @DBName VARCHAR(256)
DECLARE @varSQL VARCHAR(512)
DECLARE @getDBName CURSOR
SET @getDBName = CURSOR FOR
SELECT name
FROM sys.databases
CREATE TABLE #TmpTable (DBName VARCHAR(256),
SchemaName VARCHAR(256),
TableName VARCHAR(256))
OPEN @getDBName
FETCH NEXT
FROM @getDBName INTO @DBName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SET @varSQL = 'USE ' + @DBName + ';
INSERT INTO #TmpTable
SELECT '''+ @DBName + ''' AS DBName,
SCHEMA_NAME(schema_id) AS SchemaName,
name AS TableName
FROM sys.tables
WHERE name LIKE ''%' + @TableName + '%'''
EXEC (@varSQL)
FETCH NEXT
FROM @getDBName INTO @DBName
END
CLOSE @getDBName
DEALLOCATE @getDBName
SELECT *
FROM #TmpTable
DROP TABLE #TmpTable
GO

--Çalıştırmak için
EXEC SP_TUMVERITABANINDATABLOADIARA 'Aranmakistenentabloadiburayayazilacak'
GO

 

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir