SQL Server’da Aktif Veritabanlarına Ait Bilgileri Detaylı Görüntülemek

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da aktif veritabanlarına ait bilgileri detaylı görüntülemek ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

SQL Server’da bazı durumlarda aktif veritabanlarına ait bilgileri detaylı görüntülemek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu kullanarak siz de bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.

IF OBJECT_ID('tempdb..#TempTable', 'U') IS NOT NULL
  DROP TABLE #TempTable;
CREATE TABLE #TempTable
(
  ServerName VARCHAR(128)
    DEFAULT @@servername,
  DBName VARCHAR(128)
    DEFAULT DB_NAME(),
  DBOwner VARCHAR(128),
  CreateDate DATETIME2,
  RecoveryModel VARCHAR(12),
  StateDesc VARCHAR(60),
  CompatibilityLevel INT,
  DataFileSizeMB INT,
  LogFileSizeMB INT,
  DataUsageMB INT,
  IndexUsageMB INT,
  SizeMB DECIMAL(17, 2),
  Collation VARCHAR(60),
  UserCount INT,
  RoleCount INT,
  TableCount INT,
  SPCount INT,
  UDFCount INT,
  ViewCount INT,
  DMLTriggerCount INT,
  IsCaseSensitive BIT,
  IsTrustWorthy BIT,
  LastFullBackupDate DATETIME2,
  LastDiffBackupDate DATETIME2,
  LastLogBackupDate DATETIME2
);

INSERT INTO #TempTable
(
  DBName,
  DBOwner,
  CreateDate,
  RecoveryModel,
  StateDesc,
  CompatibilityLevel,
  IsCaseSensitive,
  IsTrustWorthy,
  Collation,
  LastFullBackupDate,
  LastDiffBackupDate,
  LastLogBackupDate
)
SELECT name,
    SUSER_SNAME(owner_sid),
    create_date,
    recovery_model_desc,
    state_desc,
    compatibility_level,
    IsCaseSensitive = CAST(CHARINDEX(N'_CS_', collation_name) AS BIT),
    is_trustworthy_on,
    collation_name,
    t.LastFullBackup,
    t.LastDiffBackup,
    t.LastLogBackup
FROM master.sys.databases db
  OUTER APPLY
(
  SELECT MAX(  CASE
           WHEN b.type = 'D' THEN
             b.backup_finish_date
         END
       ) AS LastFullBackup,
      MAX(  CASE
           WHEN b.type = 'I' THEN
             b.backup_finish_date
         END
       ) AS LastDiffBackup,
      MAX(  CASE
           WHEN b.type = 'L' THEN
             b.backup_finish_date
         END
       ) AS LastLogBackup
  FROM msdb.dbo.backupset b
  WHERE b.database_name = db.name
) t;

EXEC master.dbo.sp_MSforeachdb 'use [?]
update t set SizeMB=(select sum(size)/128. from dbo.sysfiles)
, DataUsageMB=x.DataUsageMB, IndexUsageMB=x.IndexUsageMB
  , DataFileSizeMB = u.DBSize, LogFileSizeMB = u.LogSize 
  , TableCount=y.TC, UDFCount=y.UC, SPCount = y.SC, ViewCount=y.VC
  , DMLTriggerCount=y.DC
  , UserCount = z.UC, RoleCount = z.RC
from #TempTable t
  outer apply (
  SELECT SUM(case when df.type in (0,2,4) then df.size else 0 end)/128
  , SUM(case when df.type in (1,3) then df.size else 0 end)/128 
  FROM sys.database_files df 
  ) u(DBSize, LogSize)
  outer apply(select DataUsageMB=sum(
  CASE
  When it.internal_type IN (202,204,207,211,212,213,214,215,216,221,222,236) Then 0
  When a.type <> 1 and p.index_id < 2 Then a.used_pages
  When p.index_id < 2 Then a.data_pages
  Else 0
  END)/128,
IndexUsageMB=(sum(a.used_pages)-sum(
  CASE
  When it.internal_type IN (202,204,207,211,212,213,214,215,216,221,222,236) Then 0
  When a.type <> 1 and p.index_id < 2 Then a.used_pages
  When p.index_id < 2 Then a.data_pages
  Else 0
  END
  ))/128
  from sys.partitions p join sys.allocation_units a on p.partition_id = a.container_id
  left join sys.internal_tables it on p.object_id = it.object_id
  ) x
  outer apply 
  ( select SC=Sum(case Type when ''P'' then 1 else 0 end)
  , DC=Sum(case Type when ''TR'' then 1 else 0 end)
  , TC=Sum(case Type when ''U'' then 1 end)
  , UC= sum(case when Type in (''TF'', ''IF'', ''FN'') then 1 else 0 end)
  , VC=Sum(case Type when ''V'' then 1 else 0 end)
  from sys.objects where object_id > 1024
  and type in (''U'',''P'',''TR'',''V'',''TF'',''IF'',''FN'')
  ) y
  outer apply 
  ( select UC = sum(case when [Type] in (''G'',''S'',''U'') then 1 else 0 end)
   , RC = sum(case when Type = ''R'' then 1 else 0 end)
   from sys.database_principals
   where principal_id > 4
  ) z where t.DBName=db_name();
';
SELECT *
FROM #TempTable;

Yukarıdaki kodu oluşturup çalıştırınca aşağıdakine benzer bir sonuç göreceksiniz.

SQL Server'da Aktif Veritabanlarına Ait Bilgileri Detaylı Görüntülemek

Görüldüğü üzere aktif veritabanlarına ait bilgileri detaylı görüntülemiş olduk.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

103 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!