SQL Server’da İlişkili Tüm Tabloları Truncate ile Boşaltmak

Herkese merhaba,

Bu kısımda SQL Server’da ilişkili tüm tabloları truncate ile boşaltma kodları olacak.

--Tüm tabloları truncate etme kodları
DECLARE @dropAndCreateConstraintsTable TABLE
    (
     DropStmt VARCHAR(MAX)
    ,CreateStmt VARCHAR(MAX)
    )

INSERT @dropAndCreateConstraintsTable
    SELECT DropStmt = 'ALTER TABLE [' + ForeignKeys.ForeignTableSchema
        + '].[' + ForeignKeys.ForeignTableName + '] DROP CONSTRAINT ['
        + ForeignKeys.ForeignKeyName + ']; '
        ,CreateStmt = 'ALTER TABLE [' + ForeignKeys.ForeignTableSchema
        + '].[' + ForeignKeys.ForeignTableName
        + '] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [' + ForeignKeys.ForeignKeyName
        + '] FOREIGN KEY([' + ForeignKeys.ForeignTableColumn
        + ']) REFERENCES [' + SCHEMA_NAME(sys.objects.schema_id)
        + '].[' + sys.objects.[name] + ']([' + sys.columns.[name]
        + ']); '
    FROM  sys.objects
    INNER JOIN sys.columns
        ON ( sys.columns.[object_id] = sys.objects.[object_id] )
    INNER JOIN ( SELECT sys.foreign_keys.[name] AS ForeignKeyName
              ,SCHEMA_NAME(sys.objects.schema_id) AS ForeignTableSchema
              ,sys.objects.[name] AS ForeignTableName
              ,sys.columns.[name] AS ForeignTableColumn
              ,sys.foreign_keys.referenced_object_id AS referenced_object_id
              ,sys.foreign_key_columns.referenced_column_id AS referenced_column_id
           FROM  sys.foreign_keys
           INNER JOIN sys.foreign_key_columns
              ON ( sys.foreign_key_columns.constraint_object_id = sys.foreign_keys.[object_id] )
           INNER JOIN sys.objects
              ON ( sys.objects.[object_id] = sys.foreign_keys.parent_object_id )
           INNER JOIN sys.columns
              ON ( sys.columns.[object_id] = sys.objects.[object_id] )
                AND ( sys.columns.column_id = sys.foreign_key_columns.parent_column_id )
          ) ForeignKeys
        ON ( ForeignKeys.referenced_object_id = sys.objects.[object_id] )
          AND ( ForeignKeys.referenced_column_id = sys.columns.column_id )
    WHERE  ( sys.objects.[type] = 'U' )
        AND ( sys.objects.[name] NOT IN ( 'sysdiagrams' ) )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE @DropStatement NVARCHAR(MAX)
DECLARE @RecreateStatement NVARCHAR(MAX)
/* Drop Constraints */
DECLARE Cur1 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT DropStmt
    FROM  @dropAndCreateConstraintsTable
OPEN Cur1
FETCH NEXT FROM Cur1 INTO @DropStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @DropStatement
      EXECUTE sp_executesql @DropStatement
      FETCH NEXT FROM Cur1 INTO @DropStatement
   END
CLOSE Cur1
DEALLOCATE Cur1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE @DeleteTableStatement NVARCHAR(MAX)
DECLARE Cur2 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT 'TRUNCATE TABLE [dbo].[' + TABLE_NAME + ']'
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE  TABLE_SCHEMA = 'dbo'
        AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
 /* Change your schema appropriately if you don't want to use dbo */
OPEN Cur2
FETCH NEXT FROM Cur2 INTO @DeleteTableStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @DeleteTableStatement
      EXECUTE sp_executesql @DeleteTableStatement
      FETCH NEXT FROM Cur2 INTO @DeleteTableStatement
   END
CLOSE Cur2
DEALLOCATE Cur2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE Cur3 CURSOR READ_ONLY
FOR
    SELECT CreateStmt
    FROM  @dropAndCreateConstraintsTable
OPEN Cur3
FETCH NEXT FROM Cur3 INTO @RecreateStatement
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
   BEGIN
      PRINT 'Executing ' + @RecreateStatement
      EXECUTE sp_executesql @RecreateStatement
      FETCH NEXT FROM Cur3 INTO @RecreateStatement
   END
CLOSE Cur3
DEALLOCATE Cur3
GO  
SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir