SQL Server’da Tüm Triggerların Scriptini Gösteren Prosedür

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da tüm triggerların scriptini gösteren prosedür hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda veritabanınız üzerindeki tüm triggerların scriptini oluşturmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki prosedürü kullanarak bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz.

--Prosedürün oluşturulması

CREATE PROCEDURE TumTriggerlarinScriptiniOlustur
  @ScriptMode int = 0
AS 
BEGIN

  DECLARE @script TABLE (script varchar(max), id int identity (1,1))

  DECLARE 
    @SQL VARCHAR(8000), 
    @Text      NVARCHAR(4000), 
    @BlankSpaceAdded INT, 
    @BasePos     INT, 
    @CurrentPos   INT, 
    @TextLength   INT, 
    @LineId     INT, 
    @MaxID      INT, 
    @AddOnLen    INT, 
    @LFCR      INT, 
    @DefinedLength  INT, 
    @SyscomText   NVARCHAR(4000), 
    @Line      NVARCHAR(1000), 
    @UserName    SYSNAME, 
    @ObjID      INT, 
    @OldTrigID    INT; 

  SET NOCOUNT ON; 
  SET @DefinedLength = 1000; 
  SET @BlankSpaceAdded = 0; 

  SET @ScriptMode = ISNULL(@ScriptMode, 0);

  -- This Part Validated the Input parameters  
  DECLARE @Triggers TABLE (username SYSNAME NOT NULL, trigname SYSNAME NOT NULL, objid INT NOT NULL); 
  DECLARE @TrigText TABLE (objid INT NOT NULL, lineid INT NOT NULL, linetext NVARCHAR(1000) NULL); 

  INSERT INTO 
    @Triggers (username, trigname, objid) 
  SELECT DISTINCT 
    OBJECT_SCHEMA_NAME(B.id), B.name, B.id
  FROM 
    dbo.sysobjects B, dbo.syscomments C 
  WHERE 
    B.type = 'TR' AND B.id = C.id AND C.encrypted = 0; 

  IF EXISTS(SELECT C.* FROM syscomments C, sysobjects O WHERE O.id = C.id AND O.type = 'TR' AND C.encrypted = 1) 
  BEGIN 

    insert into @script select '/*'; 
    insert into @script select 'The following encrypted triggers were found'; 
    insert into @script select 'The procedure could not write the script for it'; 

    insert into 
      @script 
    SELECT DISTINCT 
      '[' + OBJECT_SCHEMA_NAME(B.id) + '].[' + B.name + ']' --, B.id 
    FROM  
      dbo.sysobjects B, dbo.syscomments C 
    WHERE 
      B.type = 'TR' AND B.id = C.id AND C.encrypted = 1; 

    insert into @script select '*/'; 
  END; 

  DECLARE ms_crs_syscom CURSOR LOCAL forward_only FOR 
  SELECT 
    T.objid, C.text
  FROM  
    @Triggers T, dbo.syscomments C 
  WHERE 
    T.objid = C.id 
  ORDER BY T.objid, 
    C.colid 
  FOR READ ONLY; 

  SELECT @LFCR = 2; 
  SELECT @LineId = 1; 

  OPEN ms_crs_syscom; 

  SET @OldTrigID = -1; 

  FETCH NEXT FROM ms_crs_syscom INTO @ObjID, @SyscomText; 

  WHILE @@fetch_status = 0 
  BEGIN 

    SELECT @BasePos = 1; 
    SELECT @CurrentPos = 1; 
    SELECT @TextLength = LEN(@SyscomText); 

    IF @ObjID <> @OldTrigID 
    BEGIN 
      SET @LineID = 1; 
      SET @OldTrigID = @ObjID; 
    END; 

    WHILE @CurrentPos != 0 
    BEGIN 
      --Looking for end of line followed by carriage return     
      SELECT @CurrentPos = CHARINDEX(CHAR(13) + CHAR(10), @SyscomText, @BasePos); 

      --If carriage return found     
      IF @CurrentPos != 0 
      BEGIN 

        WHILE ( ISNULL(LEN(@Line), 0) + @BlankSpaceAdded + @CurrentPos - @BasePos + @LFCR ) > @DefinedLength 
        BEGIN 
          SELECT @AddOnLen = @DefinedLength - (ISNULL(LEN(@Line), 0) + @BlankSpaceAdded ); 

          INSERT 
            @TrigText 
          VALUES 
            ( @ObjID, @LineId, ISNULL(@Line, N'') + ISNULL(SUBSTRING(@SyscomText, @BasePos, @AddOnLen), N'')); 

          SELECT 
            @Line = NULL, 
            @LineId = @LineId + 1, 
            @BasePos = @BasePos + @AddOnLen, 
            @BlankSpaceAdded = 0; 
        END; 

        SELECT @Line = ISNULL(@Line, N'') + ISNULL(SUBSTRING(@SyscomText, @BasePos, @CurrentPos - @BasePos + @LFCR), N''); 

        SELECT @BasePos = @CurrentPos + 2; 

        INSERT 
          @TrigText 
        VALUES
          ( @ObjID, @LineId, @Line ); 

        SELECT @LineId = @LineId + 1; 

        SELECT @Line = NULL; 
      END; 
      ELSE 
      --else carriage return not found     
      BEGIN 
        IF @BasePos <= @TextLength BEGIN /*If new value for @Lines length will be > then the     
          **defined length     
          */ 
          WHILE ( ISNULL(LEN(@Line), 0) + @BlankSpaceAdded + @TextLength - @BasePos + 1 ) > @DefinedLength 
          BEGIN 
            SELECT @AddOnLen = @DefinedLength - ( ISNULL(LEN(@Line), 0 ) + @BlankSpaceAdded ); 

            INSERT 
              @TrigText 
            VALUES 
              ( @ObjID, @LineId, ISNULL(@Line, N'') + ISNULL(SUBSTRING(@SyscomText, @BasePos, @AddOnLen), N'')); 

            SELECT 
              @Line = NULL, 
              @LineId = @LineId + 1, 
              @BasePos = @BasePos + @AddOnLen, 
              @BlankSpaceAdded = 0; 
          END; 

          SELECT @Line = ISNULL(@Line, N'') + ISNULL(SUBSTRING(@SyscomText, @BasePos, @TextLength - @BasePos+1 ), N''); 

          IF LEN(@Line) < @DefinedLength AND CHARINDEX(' ', @SyscomText, @TextLength + 1) > 0 
          BEGIN 
            SELECT 
              @Line = @Line + ' ', 
              @BlankSpaceAdded = 1; 
          END; 
        END; 
      END; 
    END; 

    FETCH NEXT FROM ms_crs_syscom INTO @ObjID, @SyscomText; 
  END; 

  IF @Line IS NOT NULL 
    INSERT 
      @TrigText 
    VALUES
      ( @ObjID, @LineId, @Line ); 

  CLOSE ms_crs_syscom; 

  insert into @script select '-- You should run this result under dbo if your triggers belong to multiple users'; 
  insert into @script select ''; 

  IF @ScriptMode = 2 
  BEGIN 

    insert into @script select '-- Dropping the Triggers'; 
    insert into @script select ''; 

    insert into @script 
    SELECT 
      'IF EXISTS(SELECT * FROM sysobjects WHERE id = OBJECT_ID(''[' + username + '].[' + trigname + ']'')'
      + ' AND ObjectProperty(OBJECT_ID(''[' + username + '].[' + trigname + ']''), ''ISTRIGGER'') = 1)'
      + ' DROP TRIGGER [' + username + '].[' + trigname +']' + CHAR(13) + CHAR(10) 
      + 'GO' + CHAR(13) + CHAR(10)
    FROM  
      @Triggers; 
  END; 

  IF @ScriptMode = 0
  BEGIN  
    update 
      @TrigText 
    set 
      linetext = replace(linetext, 'CREATE TRIGGER', 'ALTER TRIGGER') 
    WHERE 
      upper(left(replace(ltrim(linetext), char(9), ''), 14)) = 'CREATE TRIGGER' 
  END

  insert into @script select '----------------------------------------------'; 
  insert into @script select '-- Creation of Triggers'; 
  insert into @script select ''; 
  insert into @script select ''; 

  DECLARE ms_users CURSOR LOCAL forward_only FOR 
  SELECT 
    T.username, 
    T.objid, 
    MAX(D.lineid) 
  FROM  
    @Triggers T, 
    @TrigText D 
  WHERE 
    T.objid = D.objid 
  GROUP BY  
    T.username, 
    T.objid 
  FOR READ ONLY; 

  OPEN ms_users; 

  FETCH NEXT FROM ms_users INTO @UserName, @ObjID, @MaxID; 

  WHILE @@fetch_status = 0 
  BEGIN 

    insert into @script select 'setuser N''' + @UserName + '''' + CHAR(13) + CHAR(10); 

    insert into @script 
    SELECT 
      '-- Text of the Trigger' = 
      CASE lineid 
        WHEN 1 THEN 'GO' + CHAR(13) + CHAR(10) + linetext 
        WHEN @MaxID THEN linetext + 'GO' 
        ELSE linetext 
      END 
    FROM  
      @TrigText 
    WHERE 
      objid = @ObjID 
    ORDER 
      BY lineid; 

    insert into @script select 'setuser'; 

    FETCH NEXT FROM ms_users INTO @UserName, @ObjID, @MaxID; 
  END; 

  CLOSE ms_users; 

  insert into @script select 'GO'; 
  insert into @script select '------End ------'; 

  DEALLOCATE ms_crs_syscom; 
  DEALLOCATE ms_users; 

  select script from @script order by id

END


--Prosedürün kullanımı

EXEC dbo.TumTriggerlarinScriptiniOlustur

Prosedürü oluşturup çalıştırdığınızda aşağıdakine benzer bir sonuç elde edeceksiniz.

SQL Server'da Tüm Triggerların Scriptini Gösteren Prosedür

Görüldüğü üzere tüm triggerların scripti gösterilmiş oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

218 Kez Okundu

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

You may also like...

Yazı kopyalamak yasaktır!