SQL Server’da İki Veritabanını Karşılaştıran Script

Herkese merhaba,

Bu yazıda SQL Server’da iki veritabanını karşılaştıran script hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server’da bazı durumlarda iki veritabanını script ile karşılaştırmak isteyebilirsiniz.

Bunu yapan çeşitli yazılımlar da var fakat aşağıdaki script yardımıyla da kolaylıkla yapabilirsiniz.

Her ne kadar çok fazla tablo içeren veritabanları üzerinde denememiş olsamda ufak ve orta ölçekli veritabanları için kullanışlı bir script olduğunu düşünmekteyim.

İlk olarak aşağıdaki prosedürü kendi serverınızda ilgili veritabanı üzerine kurmalısınız.

CREATE PROC IkiDBKarsilastir
(
  @KaynakDB SYSNAME,
  @HedefDB SYSNAME
)
AS
BEGIN

  SET NOCOUNT ON;
  SET ANSI_WARNINGS ON;
  SET ANSI_NULLS ON;

  DECLARE @sqlStr VARCHAR(8000);
  SET @KaynakDB = RTRIM(LTRIM(@KaynakDB));
  IF DB_ID(@KaynakDB) IS NULL
  BEGIN
    PRINT 'Hata: Veritabanı bulunamadı ' + @KaynakDB + '!!!';
    RETURN;
  END;

  SET @HedefDB = RTRIM(LTRIM(@HedefDB));
  IF DB_ID(@KaynakDB) IS NULL
  BEGIN
    PRINT 'Hata: Veritabanı bulunamadı ' + @HedefDB + '!!!';
    RETURN;
  END;

  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);
  PRINT 'Veritabanlarını karşılaştırma ' + @KaynakDB + ' ve ' + @HedefDB;
  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#TABLIST_SOURCE') IS NOT NULL
    DROP TABLE #TABLIST_SOURCE;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#TABLIST_TARGET') IS NOT NULL
    DROP TABLE #TABLIST_TARGET;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#IDXLIST_SOURCE') IS NOT NULL
    DROP TABLE #IDXLIST_SOURCE;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#IDXLIST_TARGET') IS NOT NULL
    DROP TABLE #IDXLIST_TARGET;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#FKLIST_SOURCE') IS NOT NULL
    DROP TABLE #FKLIST_SOURCE;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#FKLIST_TARGET') IS NOT NULL
    DROP TABLE #FKLIST_TARGET;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#TAB_RESULTS') IS NOT NULL
    DROP TABLE #TAB_RESULTS;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#IDX_RESULTS') IS NOT NULL
    DROP TABLE #IDX_RESULTS;
  IF OBJECT_ID('TEMPDB..#FK_RESULTS') IS NOT NULL
    DROP TABLE #FK_RESULTS;

  CREATE TABLE #TABLIST_SOURCE
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLENAME SYSNAME,
    COLUMNNAME SYSNAME,
    DATATYPE SYSNAME,
    NULLABLE VARCHAR(15)
  );

  CREATE TABLE #TABLIST_TARGET
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLENAME SYSNAME,
    COLUMNNAME SYSNAME,
    DATATYPE SYSNAME,
    NULLABLE VARCHAR(15)
  );

  CREATE TABLE #IDXLIST_SOURCE
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLE_NAME SYSNAME,
    IDX_NAME SYSNAME,
    IDX_TYPE VARCHAR(20),
    IS_PRIMARY_KEY VARCHAR(10),
    IS_UNIQUE VARCHAR(10),
    IDX_COLUMNS VARCHAR(1000),
    IDX_INCLUDED_COLUMNS VARCHAR(1000)
  );

  CREATE TABLE #IDXLIST_TARGET
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLE_NAME SYSNAME,
    IDX_NAME SYSNAME,
    IDX_TYPE VARCHAR(20),
    IS_PRIMARY_KEY VARCHAR(10),
    IS_UNIQUE VARCHAR(10),
    IDX_COLUMNS VARCHAR(1000),
    IDX_INCLUDED_COLUMNS VARCHAR(1000)
  );

  CREATE TABLE #FKLIST_SOURCE
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    FK_NAME SYSNAME,
    FK_TABLE SYSNAME,
    FK_COLUMNS VARCHAR(1000),
    PK_TABLE SYSNAME,
    PK_COLUMNS VARCHAR(1000)
  );

  CREATE TABLE #FKLIST_TARGET
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    FK_NAME SYSNAME,
    FK_TABLE SYSNAME,
    FK_COLUMNS VARCHAR(1000),
    PK_TABLE SYSNAME,
    PK_COLUMNS VARCHAR(1000)
  );

  CREATE TABLE #TAB_RESULTS
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLENAME SYSNAME,
    COLUMNNAME SYSNAME,
    DATATYPE SYSNAME,
    NULLABLE VARCHAR(15),
    REASON VARCHAR(150)
  );

  CREATE TABLE #IDX_RESULTS
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    TABLE_NAME SYSNAME,
    IDX_NAME SYSNAME,
    IDX_TYPE VARCHAR(20),
    IS_PRIMARY_KEY VARCHAR(10),
    IS_UNIQUE VARCHAR(10),
    IDX_COLUMNS VARCHAR(1000),
    IDX_INCLUDED_COLUMNS VARCHAR(1000),
    REASON VARCHAR(150)
  );

  CREATE TABLE #FK_RESULTS
  (
    ID INT IDENTITY(1, 1),
    DATABASENAME SYSNAME,
    FK_NAME SYSNAME,
    FK_TABLE SYSNAME,
    FK_COLUMNS VARCHAR(1000),
    PK_TABLE SYSNAME,
    PK_COLUMNS VARCHAR(1000),
    REASON VARCHAR(150)
  );

  PRINT 'Tablo ve Kolon listeleri!';
  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);

  BEGIN
    INSERT INTO #TABLIST_SOURCE
    (
      DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE
    )
    EXEC ('SELECT ''' + @KaynakDB + ''', T.TABLE_NAME TABLENAME, 
				 C.COLUMN_NAME COLUMNNAME,
				 TY.name + case when TY.name IN (''char'',''varchar'',''nvarchar'') THEN	
					''(''+CASE WHEN C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH>0 THEN CAST(C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS VARCHAR) ELSE ''max''END+'')''
					ELSE	
						''''
					END
					DATATYPE,
					CASE WHEN C.is_nullable=''NO'' THEN	
						''NOT NULL'' 
						ELSE
						''NULL''
					END NULLABLE
						FROM ' + @KaynakDB + '.INFORMATION_SCHEMA.TABLES T 
							INNER JOIN ' + @KaynakDB + '.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C
								ON T.TABLE_NAME=C.TABLE_NAME
								and T.TABLE_CATALOG=C.TABLE_CATALOG
								and T.TABLE_SCHEMA=C.TABLE_SCHEMA
							 INNER JOIN ' + @KaynakDB + '.sys.types TY
							ON C.DATA_TYPE =TY.name		
							ORDER BY TABLENAME, COLUMNNAME,C.ORDINAL_POSITION');

    INSERT INTO #TABLIST_TARGET
    (
      DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE
    )
    EXEC ('SELECT ''' + @HedefDB + ''', T.TABLE_NAME TABLENAME, 
				 C.COLUMN_NAME COLUMNNAME,
				 TY.name + case when TY.name IN (''char'',''varchar'',''nvarchar'') THEN	
					''(''+CASE WHEN C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH>0 THEN CAST(C.CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS VARCHAR) ELSE ''max''END+'')''
					ELSE	
						''''
					END
					DATATYPE,
					CASE WHEN C.is_nullable=''NO'' THEN	
						''NOT NULL'' 
						ELSE
						''NULL''
					END NULLABLE
						FROM ' + @HedefDB + '.INFORMATION_SCHEMA.TABLES T 
							INNER JOIN ' + @HedefDB + '.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C
								ON T.TABLE_NAME=C.TABLE_NAME
								and T.TABLE_CATALOG=C.TABLE_CATALOG
								and T.TABLE_SCHEMA=C.TABLE_SCHEMA
							 INNER JOIN ' + @HedefDB + '.sys.types TY
							ON C.DATA_TYPE =TY.name		
							ORDER BY TABLENAME, COLUMNNAME,C.ORDINAL_POSITION');


    PRINT 'Indeks listeleri!';
    PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);

    INSERT INTO #IDXLIST_SOURCE
    (
      DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_TYPE,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS
    )
    EXEC ('WITH CTE AS ( 
						 SELECT   ic.index_id + ic.object_id AS IndexId,t.name AS TableName 
												 ,i.name AS IndexName
												 ,case when ic.is_included_column =0 then
														c.name end AS ColumnName
												,case when ic.is_included_column =1 then
														c.name end AS IncludedColumn
														,i.type_desc,ic.key_ordinal 
												 ,i.is_primary_key,i.is_unique 
						 FROM ' + @KaynakDB + '.sys.indexes i 
						 INNER JOIN ' + @KaynakDB + '.sys.index_columns ic 
										 ON i.index_id  =  ic.index_id 
										 AND i.object_id  =  ic.object_id 
						 INNER JOIN ' + @KaynakDB + '.sys.columns c 
										 ON ic.column_id =  c.column_id 
										 AND i.object_id  =  c.object_id 
						 INNER JOIN (SELECT object_id,name FROM ' + @KaynakDB + '.sys.tables union SELECT object_id,name FROM ' + @KaynakDB + '.sys.views)t 
										 ON i.object_id = t.object_id 
	) 
	SELECT ''' + @KaynakDB + ''',c.TableName TABLE_NAME,c.IndexName INDEX_NAME,c.type_desc INDEX_TYPE ,c.is_primary_key IS_PRIMARY_KEY,c.is_unique IS_UNIQUE
				 ,STUFF( ( SELECT '',''+ a.ColumnName FROM CTE a WHERE c.IndexId = a.IndexId ORDER BY key_ordinal FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS COLUMNS
				 ,STUFF( ( SELECT '',''+ a.IncludedColumn FROM CTE a WHERE c.IndexId = a.IndexId ORDER BY key_ordinal,IncludedColumn FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS INCLUDED_COLUMNS
	FROM  CTE c 
	GROUP BY c.IndexId,c.TableName,c.IndexName,c.type_desc,c.is_primary_key,c.is_unique 
	ORDER BY c.TableName ASC,c.is_primary_key DESC; ');


    INSERT INTO #IDXLIST_TARGET
    (
      DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_TYPE,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS
    )
    EXEC ('WITH CTE AS ( 
						 SELECT   ic.index_id + ic.object_id AS IndexId,t.name AS TableName 
												 ,i.name AS IndexName
												 ,case when ic.is_included_column =0 then
														c.name end AS ColumnName
												,case when ic.is_included_column =1 then
														c.name end AS IncludedColumn
														,i.type_desc 
												 ,i.is_primary_key,i.is_unique,ic.key_ordinal 
						 FROM ' + @HedefDB + '.sys.indexes i 
						 INNER JOIN ' + @HedefDB + '.sys.index_columns ic 
										 ON i.index_id  =  ic.index_id 
										 AND i.object_id  =  ic.object_id 
						 INNER JOIN ' + @HedefDB + '.sys.columns c 
										 ON ic.column_id =  c.column_id 
										 AND i.object_id  =  c.object_id 
							INNER JOIN (SELECT object_id,name FROM ' + @HedefDB + '.sys.tables union SELECT object_id,name FROM ' + @HedefDB + '.sys.views)t 
										 ON i.object_id = t.object_id 
	) 
	SELECT ''' + @HedefDB + ''',c.TableName,c.IndexName,c.type_desc,c.is_primary_key,c.is_unique 
				 ,STUFF( ( SELECT '',''+ a.ColumnName FROM CTE a WHERE c.IndexId = a.IndexId ORDER BY key_ordinal FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS Columns 
				 ,STUFF( ( SELECT '',''+ a.IncludedColumn FROM CTE a WHERE c.IndexId = a.IndexId ORDER BY key_ordinal,IncludedColumn FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS IncludedColumns 
	FROM  CTE c 
	GROUP BY c.IndexId,c.TableName,c.IndexName,c.type_desc,c.is_primary_key,c.is_unique 
	ORDER BY c.TableName ASC,c.is_primary_key DESC; ');


    PRINT 'Foreign key listeleri!';
    PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);

    INSERT INTO #FKLIST_SOURCE
    (
      DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS
    )
    EXEC ('With CTE
					AS
				(select OBJECT_NAME(FK.parent_object_id,db_id(''' + @KaynakDB + ''')) PK_TABLE,	 
							C1.name PK_COLUMN,
				object_name(FK.referenced_object_id,db_id(''' + @KaynakDB + '''))FK_TABLE,
				C2.name FK_COLUMN,
				FK.name	 FK_NAME
	from
			' + @KaynakDB + '.sys.foreign_keys FK
				inner join 
			' + @KaynakDB + '.sys.foreign_key_columns FKC
				on FK.object_id=FKC.constraint_object_id
				inner join 
			' + @KaynakDB + '.sys.columns C1 
				on FKC.parent_column_id=C1.column_id
				and FKC.parent_object_id=C1.object_id
				inner join 
			' + @KaynakDB + '.sys.columns C2
				on FKC.referenced_column_id=C2.column_id
				and FKC.referenced_object_id=C2.object_id							
		)
	SELECT ''' + @KaynakDB + ''',C.FK_NAME,
				 C.FK_TABLE,			 STUFF( ( SELECT '',''+ A.FK_COLUMN FROM CTE a WHERE c.FK_NAME = a.FK_NAME and C.FK_TABLE=a.FK_TABLE FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS FK_COLUMNS,
				 C.PK_TABLE,			 			 
				 STUFF( ( SELECT '',''+ A.PK_Column FROM CTE a WHERE c.FK_NAME = a.FK_NAME and C.PK_TABLE=a.PK_TABLE FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS PK_COLUMNS 
	FROM CTE C
	group by C.FK_NAME,
				 C.FK_TABLE,			 
				 C.PK_TABLE');

    INSERT INTO #FKLIST_TARGET
    (
      DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS
    )
    EXEC ('
			With CTE
	AS
	(select OBJECT_NAME(FK.parent_object_id,db_id(''' + @HedefDB + ''')) PK_TABLE,	 
				C1.name PK_COLUMN,
				object_name(FK.referenced_object_id,db_id(''' + @HedefDB + '''))FK_TABLE,
				C2.name FK_COLUMN,
				FK.name	 FK_NAME
	from
			' + @HedefDB + '.sys.foreign_keys FK
				inner join 
			' + @HedefDB + '.sys.foreign_key_columns FKC
				on FK.object_id=FKC.constraint_object_id
				inner join 
			' + @HedefDB + '.sys.columns C1 
				on FKC.parent_column_id=C1.column_id
				and FKC.parent_object_id=C1.object_id
				inner join 
			' + @HedefDB + '.sys.columns C2
				on FKC.referenced_column_id=C2.column_id
				and FKC.referenced_object_id=C2.object_id							
		)
	SELECT ''' + @HedefDB + ''',C.FK_NAME,
				 C.FK_TABLE,			 STUFF( ( SELECT '',''+ A.FK_COLUMN FROM CTE a WHERE c.FK_NAME = a.FK_NAME and C.FK_TABLE=a.FK_TABLE FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS FK_COLUMNS,
				 C.PK_TABLE,			 			 
				 STUFF( ( SELECT '',''+ A.PK_Column FROM CTE a WHERE c.FK_NAME = a.FK_NAME and C.PK_TABLE=a.PK_TABLE FOR XML PATH('''')),1 ,1, '''') AS PK_COLUMNS 
	FROM CTE C
	group by C.FK_NAME,
				 C.FK_TABLE,			 
				 C.PK_TABLE');
  END;

  PRINT 'Kolon uyumsuzlukları!';
  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);

  INSERT INTO #TAB_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    TABLENAME,
    COLUMNNAME,
    DATATYPE,
    NULLABLE,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
    FROM #TABLIST_SOURCE
    EXCEPT
    SELECT TS.TABLENAME,
        TS.COLUMNNAME,
        TS.DATATYPE,
        TS.NULLABLE
    FROM #TABLIST_SOURCE TS
      INNER JOIN #TABLIST_TARGET TT
        ON TS.TABLENAME = TT.TABLENAME
          AND TS.COLUMNNAME = TT.COLUMNNAME
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Kolonlar' AS Reason) Tab2
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
    FROM #TABLIST_TARGET
    EXCEPT
    SELECT TT.TABLENAME,
        TT.COLUMNNAME,
        TT.DATATYPE,
        TT.NULLABLE
    FROM #TABLIST_TARGET TT
      INNER JOIN #TABLIST_SOURCE TS
        ON TS.TABLENAME = TT.TABLENAME
          AND TS.COLUMNNAME = TT.COLUMNNAME
  ) TAB_MATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Kolonlar ' AS Reason) Tab2;


  INSERT INTO #TAB_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    TABLENAME,
    COLUMNNAME,
    DATATYPE,
    NULLABLE,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TS.TABLENAME,
          TS.COLUMNNAME,
          TS.DATATYPE,
          TS.NULLABLE
      FROM #TABLIST_SOURCE TS
        INNER JOIN #TABLIST_TARGET TT
          ON TS.TABLENAME = TT.TABLENAME
            AND TS.COLUMNNAME = TT.COLUMNNAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
     FROM #TABLIST_SOURCE
     INTERSECT
     SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
     FROM #TABLIST_TARGET)
  ) TT1
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) t
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      TABLENAME,
      COLUMNNAME,
      DATATYPE,
      NULLABLE,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TT.TABLENAME,
          TT.COLUMNNAME,
          TT.DATATYPE,
          TT.NULLABLE
      FROM #TABLIST_TARGET TT
        INNER JOIN #TABLIST_SOURCE TS
          ON TS.TABLENAME = TT.TABLENAME
            AND TS.COLUMNNAME = TT.COLUMNNAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
     FROM #TABLIST_TARGET
     INTERSECT
     SELECT TABLENAME,
        COLUMNNAME,
        DATATYPE,
        NULLABLE
     FROM #TABLIST_SOURCE)
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) T;

  PRINT 'Index uyumsuzlukları!';
  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);


  INSERT INTO #IDX_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    TABLE_NAME,
    IDX_NAME,
    IDX_COLUMNS,
    IDX_INCLUDED_COLUMNS,
    IS_PRIMARY_KEY,
    IS_UNIQUE,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
    FROM #IDXLIST_SOURCE
    EXCEPT
    SELECT TS.TABLE_NAME,
        TS.IDX_NAME,
        TS.IDX_COLUMNS,
        TS.IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        TS.IS_PRIMARY_KEY,
        TS.IS_UNIQUE
    FROM #IDXLIST_SOURCE TS
      INNER JOIN #IDXLIST_TARGET TT
        ON TS.TABLE_NAME = TT.TABLE_NAME
          AND TS.IDX_NAME = TT.IDX_NAME
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Indeks' AS Reason) Tab2
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
    FROM #IDXLIST_TARGET
    EXCEPT
    SELECT TT.TABLE_NAME,
        TT.IDX_NAME,
        TT.IDX_COLUMNS,
        TT.IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        TT.IS_PRIMARY_KEY,
        TT.IS_UNIQUE
    FROM #IDXLIST_TARGET TT
      INNER JOIN #IDXLIST_SOURCE TS
        ON TS.TABLE_NAME = TT.TABLE_NAME
          AND TS.IDX_NAME = TT.IDX_NAME
  ) TAB_MATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Indeks ' AS Reason) Tab2;


  INSERT INTO #IDX_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    TABLE_NAME,
    IDX_NAME,
    IDX_COLUMNS,
    IDX_INCLUDED_COLUMNS,
    IS_PRIMARY_KEY,
    IS_UNIQUE,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TS.TABLE_NAME,
          TS.IDX_NAME,
          TS.IDX_COLUMNS,
          TS.IDX_INCLUDED_COLUMNS,
          TS.IS_PRIMARY_KEY,
          TS.IS_UNIQUE
      FROM #IDXLIST_SOURCE TS
        INNER JOIN #IDXLIST_TARGET TT
          ON TS.TABLE_NAME = TT.TABLE_NAME
            AND TS.IDX_NAME = TT.IDX_NAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
     FROM #IDXLIST_SOURCE
     INTERSECT
     SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
     FROM #IDXLIST_TARGET)
  ) TT1
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) t
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      TABLE_NAME,
      IDX_NAME,
      IDX_COLUMNS,
      IDX_INCLUDED_COLUMNS,
      IS_PRIMARY_KEY,
      IS_UNIQUE,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TT.TABLE_NAME,
          TT.IDX_NAME,
          TT.IDX_COLUMNS,
          TT.IDX_INCLUDED_COLUMNS,
          TT.IS_PRIMARY_KEY,
          TT.IS_UNIQUE
      FROM #IDXLIST_TARGET TT
        INNER JOIN #IDXLIST_SOURCE TS
          ON TS.TABLE_NAME = TT.TABLE_NAME
            AND TS.IDX_NAME = TT.IDX_NAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
     FROM #IDXLIST_TARGET
     INTERSECT
     SELECT TABLE_NAME,
        IDX_NAME,
        IDX_COLUMNS,
        IDX_INCLUDED_COLUMNS,
        IS_PRIMARY_KEY,
        IS_UNIQUE
     FROM #IDXLIST_SOURCE)
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) T;


  PRINT 'Anahtar alan uyumsuzlukları!';
  PRINT REPLICATE('-', LEN(@KaynakDB) + LEN(@HedefDB) + 25);

  INSERT INTO #FK_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    FK_NAME,
    FK_TABLE,
    FK_COLUMNS,
    PK_TABLE,
    PK_COLUMNS,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
    FROM #FKLIST_SOURCE
    EXCEPT
    SELECT TS.FK_NAME,
        TS.FK_TABLE,
        TS.FK_COLUMNS,
        TS.PK_TABLE,
        TS.PK_COLUMNS
    FROM #FKLIST_SOURCE TS
      INNER JOIN #FKLIST_TARGET TT
        ON TS.FK_NAME = TT.FK_NAME
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Indeks ' AS Reason) Tab2
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS,
      Reason
  FROM
  (
    SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
    FROM #FKLIST_TARGET
    EXCEPT
    SELECT TT.FK_NAME,
        TT.FK_TABLE,
        TT.FK_COLUMNS,
        TT.PK_TABLE,
        TT.PK_COLUMNS
    FROM #FKLIST_TARGET TT
      INNER JOIN #FKLIST_SOURCE TS
        ON TS.FK_NAME = TT.FK_NAME
  ) TAB_MATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eksik Anahtar Alan' AS Reason) Tab2;


  INSERT INTO #FK_RESULTS
  (
    DATABASENAME,
    FK_NAME,
    FK_TABLE,
    FK_COLUMNS,
    PK_TABLE,
    PK_COLUMNS,
    REASON
  )
  SELECT @KaynakDB AS DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TS.FK_NAME,
          TS.FK_TABLE,
          TS.FK_COLUMNS,
          TS.PK_TABLE,
          TS.PK_COLUMNS
      FROM #FKLIST_SOURCE TS
        INNER JOIN #FKLIST_TARGET TT
          ON TS.FK_NAME = TT.FK_NAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
     FROM #FKLIST_SOURCE
     INTERSECT
     SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
     FROM #FKLIST_TARGET)
  ) TT1
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) t
  UNION ALL
  SELECT @HedefDB AS DATABASENAME,
      FK_NAME,
      FK_TABLE,
      FK_COLUMNS,
      PK_TABLE,
      PK_COLUMNS,
      REASON
  FROM
  (
    SELECT *
    FROM
    (
      SELECT TT.FK_NAME,
          TT.FK_TABLE,
          TT.FK_COLUMNS,
          TT.PK_TABLE,
          TT.PK_COLUMNS
      FROM #FKLIST_TARGET TT
        INNER JOIN #FKLIST_SOURCE TS
          ON TS.FK_NAME = TT.FK_NAME
    ) T
    EXCEPT
    (SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
     FROM #FKLIST_TARGET
     INTERSECT
     SELECT FK_NAME,
        FK_TABLE,
        FK_COLUMNS,
        PK_TABLE,
        PK_COLUMNS
     FROM #FKLIST_SOURCE)
  ) TAB_NONMATCH
    CROSS JOIN
    (SELECT 'Eşleşmeyen tanımlamalar' AS REASON) T;  SELECT *
  FROM #TAB_RESULTS;
  SELECT *
  FROM #IDX_RESULTS;
  SELECT *
  FROM #FK_RESULTS;
END;
GO--Kullanımı

EXEC IkiDBKarsilastir @KaynakDB = 'Northwind', @HedefDB = 'Northwind2';

Prosedürü oluşturduktan sonra hedef ve kaynak alanlarına ilgili veritabanı isimlerini yazmalısınız.

Ben örnek olarak Northwind veritabanı üzerinde çalıştım. Northwind ve Northwind2

İlgili veritabanı adlarını parametre kısımlarına yazdıktan sonra prosedürü çalıştırdığınızda hangi kolon, hangi indeks eksik vs bize gösteriyor.

Görüldüğü üzere iki veritabanı karşılaştırılmış oldu.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

SQL Server Eğitimleri Kanalına Abone Olun

Şunlar makaleler de hoşunuza gidebilir

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Reklam Eklentisi Kullanıyorsunuz

Lütfen bizlere destek için reklam eklentisi olmadan sitemizi ziyaret edin.

Şimdiden teşekkür ederiz.